Najbliższa wysyłka za 10 dni

Regulamin

Określenia

1. GlutenFreeBox: Operator, Mirabox Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Relaksowej 27/19, 20-819 Lublin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Świdnika, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000587802, kapitał zakładowy 5.000 zł, Regon: 363061799, NIP: 712 330 31 50, e-mail: hello@glutenfreebox.pl świadcząca usługi w Serwisie.

2. Serwis: portal internetowy GlutenFreeBox dostępny pod adresem www.glutenfreebox.pl.

3. Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

4. Produkty: oferowane przez GlutenFreeBox w Serwisie produkty bezglutenowe pełnowymiarowe i miniaturowe, które Użytkownik może nabyć w formie pudełek niespodzianek. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 41/2009 z dnia 20 stycznia 2009 roku dotyczącym składu oraz etykietowania środków spożywczych odpowiednich dla osób nietolerujących glutenu, produkty bezglutenowe zawierają mniej niż 20 mg glutenu na kilogram gotowego produktu.

5. Formularz Rejestracyjny: formularz znajdujący się w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi zarejestrowanie się w Serwisie.

6. Formularz Zamówienia: formularz znajdujący się w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia w Serwisie.

7. Potwierdzenie Zamówienia: wiadomości e-mail, którą GlutenFreeBox wysyła do Użytkownika po złożeniu przez niego zamówienia w Serwisie, na adres e-mail użytkownika, podany przez niego w trakcie składania Zamówienia.

8. Subskrypcja: usługa polegająca na dostarczaniu przez GlutenFreeBox Użytkownikowi 1 pudełka niespodzianki miesięcznie, przez okres trwania subskrypcji.

9. Pojedynczy box: usługa polegająca na dostarczeniu przez GlutenFreeBox Użytkownikowi 1 pudełka niespodzianki, płatna jednorazowo z góry.

10. Pakiet 3 boxów: usługa polegająca na dostarczeniu przez GlutenFreeBox Użytkownikowi 3 pudełek niespodzianek, 1 miesięcznie, płatna jednorazowo z góry.

11. Konto Użytkownika: zbiór uprawnień i zasobów Serwisu przypisanych Użytkownikowi, posiadający unikalny Login i Hasło lub logujących się za pomocą Facebook Connect.

12. Usługi: usługi objęte niniejszym Regulaminem polegające na dostarczeniu Użytkownikom przez GlutenFreeBox produktów wystawionych w Serwisie, w tym świadczone drogą elektroniczną (Usługi elektroniczne), polegające na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, prowadzeniu Konta Użytkownika i udostępniania Formularza Rejestracyjnego i Zamówienia.

13. Konsument: Użytkownik korzystający z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Serwisu.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Składając zamówienie w Serwisie, Użytkownik zapewnia, że:
a) posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów,
b) ukończył 18 lat,
c) jeżeli nie posiada 18 lat lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnej, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego,
d) zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

4. Właściwe wyświetlanie stron Serwisu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
a) połączenie z publiczną siecią Internet,
b) zainstalowana przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową, z zainstalowanym i poprawnie działającym oprogramowaniem do zapisywania plików cookies
c) aktywne konto poczty e-mail.

5. GlutenFreeBox w Serwisie wykorzystuje pliki typu cookies. Podczas odwiedzin Serwisu przez Użytkownika, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do systemu teleinformatycznego Serwisu prawdziwych danych dotyczących Użytkownika.

Warunki zawierania umów sprzedaży

1. Cena produktu uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Dostawa produktu jest bezpłatna.

3. Cena produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.

4. GlutenFreeBox zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów w każdym momencie.

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży produktu należy wejść na stronę internetową Serwisu,
dokonać wyboru produktu i złożyć, w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty i informacje, Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia.

6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu złożenia Zamówienia – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych.

7. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w Formularzu Zamówienia pola „Zamów teraz” w opcji subskrypcji lub „Kup teraz” w opcji Pojedynczego boxu lub Pakietu 3 boxów.

8. Po złożeniu Zamówienia GlutenFreeBox potwierdza jego otrzymanie, przez przesłanie Użytkownikowi Potwierdzenia Zamówienia. Otrzymanie Potwierdzenia Zamówienia oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji, z wyłączeniem wyjątkowych przypadków, w których ich realizacja nie będzie możliwa. Zespół GlutenFreeBox niezwłocznie poinformuje o tym klienta drogą mailową, oferując zwrot pieniędzy lub zamianę produktu.

9. Poprzez wysłanie Potwierdzenia Zamówienia GlutenFreeBox potwierdza otrzymanie zamówienia i przyjęcie go do realizacji.

Płatności

1. Płatność z tytułu nabycia produktu w drodze subskrypcji może być zrealizowana wyłącznie przy pomocy karty płatniczej.

2. Płatność z tytułu nabycia produktu bez subskrypcji może być zrealizowana, według wyboru Użytkownika, za pośrednictwem karty płatniczej lub przelewem bankowym.

3. Rozliczenia transakcji dokonanej e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

Subskrypcja

1. Korzystając z Subskrypcji produktów użytkownik obowiązany jest, bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, dokonać opłaty za pierwszy miesiąc Subskrypcji, a następnie ponosić opłaty miesięczne aż do momentu rezygnacji z Subskrypcji.

2. GlutenFreeBox ma prawo pobierać opłaty miesięczne do momentu rezygnacji z Subskrypcji przez Użytkownika w sekcji Moje zamówienia klikając pole „Zrezygnuj”.

3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Subskrypcji Produktów w każdym czasie.

4. Z tytułu rezygnacji GlutenFreeBox nie pobiera żadnych opłat.

5. Po rezygnacji z Subskrypcji Użytkownik może dokonać ponownej Subskrypcji.

Dostępność i dostawa

1. Wszystkie paczki wysyłamy 1-go dnia każdego miesiąca. Zamówienia złożone w danym miesiącu, realizowane są 1-go dnia kolejnego miesiąca. Przykładowo, jeżeli zamówienie złożysz 1-go czerwca, pierwszą paczkę wyślemy 1-go lipca. Jeżeli zamówienie złożysz 30-go czerwca, pierwszą paczkę wyślemy również 1-go lipca.

2. Dostawa Produktu realizowana jest przez firmę kurierską wskazaną przez GlutenFreeBox.

3. Zastrzegamy sobie możliwość odmówienia wysyłki paczki poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

Kontakt

1. Wszelką korespondencję do GlutenFreeBox należy kierować na adres hello@glutenfreebox.pl.

2. GlutenFreeBox może kontaktować się z Użytkownikiem na adres e-mail lub na adres pocztowy wskazany podczas składania zamówienia.

Ochrona danych

1. W trakcie rejestracji na glutenfreebox.pl Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie danych personalnych, które będą wykorzystywane przez GlutenFreeBox do realizacji umów zawieranych za pośrednictwem strony www.glutenfreebox.pl.

2. Wszystkie dane personalne są przez GlutenFreeBox traktowane poufnie i zgodnie z właściwymi ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych.

3. Dla zabezpieczenia tych danych w internetowym obrocie płatniczym GlutenFreeBox chroni je korzystając z najnowocześniejszych technik szyfrowania, jak np. SecureSocketLayer (SSL). SSL jest uznanym protokołem standardowym, który gwarantuje pewną wymianę danych. Wszystkie dane klientów wykorzystywane w zamówieniach są przekazywane do GlutenFreeBox w formie zaszyfrowanej.

4. Oświadczenie GlutenFreeBox o ochronie danych można pobrać z Serwisu w sekcji Polityka Prywatności.

Polityka Prywatności

Mając na uwadze prywatność i bezpieczeństwo naszych Użytkowników, Platforma GlutenFreeBox, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wprowadza Politykę Prywatności, która w szczegółowy sposób informuje Użytkowników Platformy, które dane osobowe są gromadzone podczas korzystania z Platformy i w jaki sposób następnie są przetwarzane. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem – w zakresie w jakim odnosi się on do prywatności Użytkowników – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony Danych Osobowych Użytkowników obowiązujących w Platformie. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych zapisów.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Operator, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Polityka Prywatności została przyjęta przez Operatora w trosce o bezpieczeństwo i zachowanie prywatności danych osobowych Użytkowników, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

3. Operator zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej Polityce Prywatności zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawienia, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez Konto Użytkownika lub wysłanie wiadomości e-mail do Operatora ze stosownym żądaniem na adres hello@glutenfreebox.pl.

4. W związku z korzystaniem z Platformy, Operator gromadzi następujące dane o Użytkownikach – Adres e-mail – który Użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji do Platformy. Podanie w późniejszym czasie pozostałych Danych Osobowych przez Użytkownika, np. imię, nazwisko, adres, telefon itp. jest w pełni dobrowolne oraz uzależnione od tego w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystać z Platformy. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia pełnych usług w ramach Platformy. Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Dane zbierane podczas świadczenia usługi, będą wykorzystane w celu realizacji Usługi, w tym przekazania i pobrania od Użytkowników pieniędzy za świadczoną usługę. Dane Użytkowników mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia ich karty kredytowej, karty debetowej lub innego środka płatniczego. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Użytkownik chce dokonać zakupu.

6. Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem https://glutenfreebox.pl/. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania witryny Platformy. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania Platformą. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych i administracyjnych wyłącznie w ramach Platformy.

7. Niektóre obszary Platformy mogą wykorzystywać pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Platformy. Powyższe dotyczy również Użytkowników niezarejestrowanych w Platformie. W żaden sposób nie przetwarzamy plików cookies.

8. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikami, a naszą Platformą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na ich zapytanie.

9. Po zalogowaniu się do aplikacji i wybraniu sekcji Konto Użytkownika, Użytkownicy mogą wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji. Danych użytych do transakcji zapłaty wynagrodzenia nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią faktury VAT. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

10. Wszystkie dane przetwarzane przez Operatora zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane Użytkowników nie są wykorzystywane przez Operatora w innym celu niż umożliwienie Użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Platformę. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, np. w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych. Ponadto w przypadku wyrażenia odrębnej zgody Użytkownik zgadza się również na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji Adres e-mail newsletter. Newsletter ma na celu stałe informowanie Użytkowników o nowościach pojawiających się w Platformie i dopasowywania jego zawartości do potrzeb Użytkowników.

11. W ramach Platformy Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zebranych danych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez zgody Użytkowników. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

12. Platforma zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację jej nowej wersji. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w Platformie z conajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Powiadomienie nastąpi poprzez rozesłanie wiadomości do Użytkowników wewnątrz Platformy lub na Adres e-mail wraz z informacją kiedy zmiany wchodzą w życie.

13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatność, prosimy o kontakt na adres hello@glutenfreebox.pl.